ROBOT RODU - sledovač čiary

 

ÚVOD POPIS DPS FOTO & VIDEO LINKY

Robot je vyhotovený tak aby splnil pravidlá súťaže:

 • Súťažná úloha
 • Zostrojiť elektronicky riadeného autonómneho mobilného robota, ktorý prejde po určenej dráhe a v časovom limite do cieľa. Smer a trasa je daná namaľovaným tmavým pruhom, na dráhe sú umiestnené rozličné prekážky.
 • Dráha
 • Podklad dráhy bude svetlý (biely) s tmavou (čiernou) vodiacou čiarou šírky 15+/-1 mm. Celková dĺžka dráhy nepresiahne 20 m. Materiál bude papier, drevo, linoleum alebo podobné materiály. Najmenší polomer oblúkov na trati bude 10 cm. Celkové prevýšenie nepresiahne 3 cm, maximálne stúpanie a klesanie je 5%. Na dráhe, podobne ako v reálnom svete, sa môžu vyskytovať náhodné prekážky (prerušená vodiaca čiara, prekážka na vodiacej čiare, zmena osvetlenia čiary a iné).Úlohou robota nie je nájsť správnu cestu (nebudú žiadne križovatky a odbočky), ale výhradne sledovať namaľovanú čiaru. Na dráhe sa môže vyskytnúť aj tunel s minimálnym prierezom 25x25 cm. Dráha sa počas súťaže nemení, takže robot sa môže učiť a napr. rovné úseky pri ďalšej jazde prechádzať rýchlejšie.Robot vyštartuje z kruhu o polomere 30 cm označeného nápisom ŠTART, za ktorým nasleduje asi 50 cm dlhý priamy úsek, na ktorom musí nájsť stopu a nastaviť sa na ňu. Za týmto úsekom sa nachádza štartovacia čiara, po prerušení svetelného lúča (10 mm nad povrchom dráhy) ľubovoľnou časťou robota sa začne merať čas.
 • Činnosť robota
 • Po umiestnení robota do štartovacieho kruhu a jeho zapnutí súťažiaci nesmie do jeho činnosti nijakým spôsobom zasahovať. Robot musí byť riadený výlučne vstavanými elektronickými obvodmi.Po prekročení štartovacej čiary robot nesmie opustiť dráhu vyznačenú tmavou čiarou s výnimkou obchádzania prekážky. Pri pohybe nesmie zanechávať žiadne stopy a značky. Na dráhe nesmie ostať ani žiadna jeho súčasť.
 • Senzorika
 • Nie sú kladené žiadne obmedzenia na typ, počet a rozmery použitých snímačov, ak neporušujú iné pravidlá.Súťažiaci nesmú použiť žiadne vonkajšie pomôcky na zlepšenie navigácie (nálepky, značky, zrkadielka,...)
 • Elektronika
 • Žiadna časť robota nesmie pracovať s väčším napätím ako je 24V. Celková spotreba by nemala byť viac ako 20A. Výnimky z tohto pravidla schvaľuje porota. Všetky riadiace obvody musia byť súčasťou robota, nie je možné riadiť jeho pohyb napríklad z externého PC pripojeného či už káblom, alebo bezdrôtovo.Na použité elektronické súčiastky nie je žiadne obmedzenie.
 • Poradie účastníkov a priebeh súťaže
 • Poradie súťažiacich bude vylosované tesne pred súťažou. Účastníci musia absolvovať predpísanú dráhu v poradí určenom losovaním. Každý súťažiaci robot môže prejsť dráhu trikrát vo vylosovanom poradí. Čas medzi pokusmi môže účastník využiť na ľubovoľné opravy a úpravy. Ak sa však nedostaví do 1 minúty po výzve na štart, stráca právo absolvovať pokus. V prípade, že sa prihlási veľa súťažiacich, porota môže znížiť počet pokusov, prípadne vyhlásiť kvalifikačné kolo.
 • Časové limity
 • Na prejdenie dráhy je stanovený časový limit 5 minút. Po piatich minútach sa meranie času zastaví a pokus sa zruší. Aj napriek tomuto handicapu však nie je diskvalifikovaný. Zastavenie merania času nemá nijaký vplyv na ostatné pokusy.
 • Hodnotenie a ceny
 • Každý prihlásený robot, ktorý prejde stanovenú dráhu, dostane diplom. Víťazom sa stane robot s najnižším dosiahnutým časom zo všetkých pokusov. Okrem toho môže porota udeliť cenu za najlepšiu konštrukciu a najelegantnejšiu konštrukciu (kapotáž).
 • Diskvalifikácia
 • Vo všeobecnosti platí, že pri každom porušení pravidiel je robot zo súťaže vylúčený. To platí najmä v týchto situáciach:nebezpečné správanie, ohrozenie bezpečnosti, poškodenie dráhy, ak sa robot počas jazdy rozpadne.

   
 

Roman Duris , Bernolákova 3, 974 05 Banská Bystrica rodu@pobox.sk